Huur hier een scoot-mobiel tijdens uw vakantie in Spanje
Overwinteren en toch mobiel zijn.
Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (feldas.net) gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. De informatie op de site zijn naar beste weten op de site geplaatst maar kan ten alle tijden worden aangepast. Het kan echter ook voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door de tijd. Feldas Mobility kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie op de website. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat Feldas Mobility niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Feldas Mobility.

Auteursrecht e.a.
De website (feldas.net) is eigendom van Feldas Mobility. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Feldas Mobility of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Feldas Mobility. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feldas Mobility worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.
Nederlands
English
Deutsch

Español